Industrial Automation

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: Momero meet- en regeltechniek gevestigd te Etten-Leur, 4875AN, Binnenhof 1,
ingeschreven in het handelsregister te Breda onder nummer 20063313.
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van het werk.
c. het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden. Inclusief eventueel ontwerp en/of leveringen.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

Deze algemene voorvaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtnemer opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van de door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

AANBOD

Artikel 3

l. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode:
aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
2. De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.,
zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van de opdrachtnemer.
Zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of, aan derden ter hand worden gesteld of
op andere wijze openbaar worden gemaakt.
3. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaard, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de opdrachtnemer.
4. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

1. Indien het aanbod van de opdrachtnemer wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
2. De opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5

De opdrachtgever:
a. is jegens de opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer en onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen, en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens;
c. verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever;
d. draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied;
e. dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige, en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen.

Artikel 6

1. Indien de aanvraag en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, zoals ondermeer bedoeld in artikel 5 onder e. dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
2. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

Artikel 7

De opdrachtgever draagt:
a. het risico voor schade aan en verlies van materialen,onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;
b. het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of- niet tijdige levering van bedoelde zaken;
c. het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen,constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften;
d. het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen;
e. het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
f. het risico voor het aan de opdrachtnemer afkomstig ontwerp.
Indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

Artikel 8

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alIe aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Artikel 9

De opdrachtgever staat de -opdrachtnemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Artikel 10

In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht de opdrachtnemer de opdrachtgever of. de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door de opdrachtnemer bepaald.

VOLG ONS

linkedinLINKEDIN

FacebookFACEBOOK


Lees de Algemene voorwaarden

NEEM CONTACT OP

Momero meet- en regeltechniek
Binnenhof 1
4871 BR, Etten-Leur
Mob. +316 223 914 97

KvK 20063313

MOMERO meet- en regeltechniek

Combineert de kracht van nieuwe technieken en materialen met innovatieve ideeën, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant om zo tot de best passende oplossing te komen.